ХУДАЛДАН АВАХ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ИЛ ТОД БАЙДАЛ

Худалдан авах үйл ажиллагаа, тендертэй холбоотой баримт бичиг, тендер шалгаруулалтыг явуулах журам болон тендерийн урилгыг нийтэд мэдээлж, цахим хуудас /www.masm.gov.mn, www.e-procurement.mof.gov.mn/-т байршуулахаас гадна худалдан авсан бараа, ажил, үйлчилгээний тайлан мэдээг тухай бүр байгууллагын цахим хуудас /www.masm.gov.mn/-т байршуулж байна.

СОРЬЦЫН ХЯНАЛТЫН БАРИЛГАД УРСГАЛ ЗАСВАР ХИЙХ, ЛАБОРАТОРИЙГ НҮҮЛГЭН ШИЛЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ /2015.09.25/

 

 

 

Mongolian Agency for Standard and Metrology. 2017