METROLOGY INSTITUTE

ХЗХ ийн дарга Дамбасүрэн

Хэмжил зүйн бодлого, эталоны газар нь үйл ажиллагааны стратегийн 2, 4 дүгээр зорилтын хүрээнд хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах тухай хууль, эрх зүйн орчинг олон улсын жишиг, улс орны нийгэм эдийн засгийн шаардлагад нийцүүлэн боловсронгуй болгох санал боловсруулах, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх, хэмжлийн нэгдмэл байдлыг хангах бодлого, хэтийн чиглэл, хөтөлбөр боловсруулах, хууль эрхийн хэмжил зүй, үйлдвэрлэлийн хэмжил зүйг хөгжүүлэх, мэргэжил арга зүйн удирдлагаар хангах, хэмжил зүйн ажил, үйлчилгээний тусгай зөвшөөрөл олгох, хэмжих хэрэгслийн загварын туршилт хийх тогтолцоог олон улсын жишигт нийцүүлэн хялбаршуулах, боловсронгуй болгох, хэмжлийн нэгжийн үндэсний эталоны тогтолцоог бүрдүүлэх стратеги, хөтөлбөр, төсөл боловсруулах, хэмжлийн нэгжийн эталоныг бий болгох, хадгалах, бүртгэх, нэгж дамжуулах, хэмжлийн нэгжийн эталоны ашиглалт, хөтлөлтийн чиглэлээр судалгаа шинжилгээний ажлыг эталоны нэгдсэн лаборатори, секторын тогтолцоонд үндэслэн хийх, хэмжил зүйн олон улсын байгууллага, хэлэлцээрт нэгдэн орох, тэдгээртэй хамтран ажиллах чиг үүрэг хэрэгжүүлнэ. 
Энэ нэгжээс үзүүлэх үйлчилгээний үндсэн хэрэглэгч нь шинжлэх ухаан, эрдэм шинжилгээний байгууллага, их дээд сургууль, хэмжил зүйн тусгай зөвшөөрөл бүхий байгууллага, аливаа хэрэглэгчтэй материал баялаг, эрдэс, түүхий эд, бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэж борлуулж байгаа бүх хэвшлийн аж ахуйн нэгж байгууллага, иргэд байна. Энэ үйлчилгээг үзүүлэхэд оролцох гол түнш газрын зохион байгуулалтын нэгжүүд, төрийн болон хувийн хэвшлийн аж ахуйн нэгж байна.

 

EMPLOYEES OF METROLOGY INSTITUTE

 

Name Positions Room and Telephone number

E-mail Address

2 Д.Нарангэрэл Ахлах мэргэжилтэн № 203а, 264851  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.   
3 Д.Бадамханд Ахлах мэргэжилтэн № 203а, 264851  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
4 Ж.Сайран Ахлах мэргэжилтэн № 203а, 264851  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Цахилгаан, температурын хэмжлийн лаборатори
5 Б.Итгэл Ахлах мэргэжилтэн № 201, 263647  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
6 Ж.Ариунтунгалаг Мэргэжилтэн № 101, 263647  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
7 М.Гантуяа Техникч № 201, 263647  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
8 Ч.Отгончимэг Техникч № 314, 263647  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
9 Б.Байгалмаа Температурын хэмжил хариуцсан ахлах мэргэжилтэн № 202, 263792   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Механикийн хэмжлийн лаборатори
10 Б.Лхагвасүрэн Ахлах мэргэжилтэн № 307а, 266808  b.lhagvaThis email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
11 Ц.Алтанцэцэг Массын хэмжил хариуцсан Ахлах мэргэжилтэн № 122, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
12 Л.Дэлгэрмаа Мэргэжилтэн № 122, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
13 Б.Ундрах мэргэжилтэн № 122, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
14 Д.Дамбасүрэн Эзэлхүүн, зарцуулалтын хэмжил хариуцсанАхлах мэргэжилтэн № 102, 263647

 This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

15 Д.Энхмаа мэргэжилтэн № 102, 263647  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
16 Б.Гансүх Даралтын хэмжил хариуцсанМэргэжилтэн № 203в, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Цаг давтамж, уртын хэмжлийн лаборатори
17 Д.Өнөрбилэг Ахлах мэргэжилтэн № 103  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
18 Ж.Мандухай Техникч  № 103  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
19 Г.Батзаяа Цаг давтамжийн хэмжил хариуцсанТехникч № 119, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Физик химийн хэмжлийн лаборатори
20 Х.Отгонбазаррагчаа Мэргэжилтэн № 307а, 266808  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
21 Б.Нарантогтох Техникч № 308, 266808  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  Хэмжих хэрэгсэл хүлээн авах
22 Н.Мяасүрэн Ахлах мэргэжилтэн № 104, 263792  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Mongolian Agency for Standard and Metrology. 2017